Přihlášení Registrace Pro vlastníky objektů
Můj výběr

Všeobecní podmínky

ÚVOD

Cestovná kancelária  KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská ulica č. 15,  058 01 Poprad, je zaregistrovaná Obchodným registrom Okresného súdu v Prešove, oddiel Sro., vložka č. 14 758/P (ďalej Cestovná kancelária, alebo CK).

Cestovná kancelária je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr  poistená proti úpadku poistnou zmluvou uzavretou s Generali Poisťovňou č. poistnej zmluvy 2408883926 . Podmienky poistnej zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstarávaní zájazdu.  

Cestovná kancelária v súlade s platnými právnymi predpismi vydáva tieto

 

Všeobecné podmienky poskytovania služieb

CK Kiska Travel, s.r.o.

 

upravujúce vzťahy medzi Cestovnou kanceláriou a Objednávateľom (ďalej Klient) vznikajúce pri poskytovaní všetkých služieb CK a uzatváraní zmlúv o ich poskytovaní, a to systémom on-line, prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailom alebo telefonicky; súčasťou týchto Všeobecných podmienok je Reklamačný poriadok.

Využitím služieb portálu CK www.kiskatravel.sk/cz , s použitím ľubovoľnej platformy a/alebo vykonaním rezervácie Klient potvrdzuje, že si Všeobecné podmienky prečítal,  ich ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí. Súčasťou Všeobecných podmienok je aj Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 13, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

1. KLIENT

Je fyzická alebo právnická osoba, s ktorou CK na základe objednávky uzavrela zmluvu o zájazde, ubytovaní alebo inej službe poskytovanej CK, a to od doručenia objednávky Klienta až do ukončenia poskytovania služby, bez ohľadu na to či Klient dohodnuté služby využíva sám, alebo služby CK dohodol v prospech tretej osoby. V prípade, ak Klient  dohodol poskytnutie služby CK v prospech tretej osoby, je nositeľom práv a povinností Klienta voči CK a voči Ubytovateľovi osoba, ktorej meno je na pokyn Klienta uvedené v ubytovacom poukaze, prípadne inom doklade oprávňujúcom využiť dohodnuté služby CK (ďalej Klient). Klientom je aj fyzická alebo právnická osoba, v prospech ktorej CK sprostredkovala poskytnutie služieb ich poskytovateľom (napr. ubytovacie služby poskytované subjektami podnikajúcimi podľa osobitného predpisu, ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií, kúpeľné pobyty a pod.).

 

2. PONUKA SLUŽIEB CK

2.1. Ponuka služieb CK a informatívne základné ceny (ich výška závisí od ubytovacej sezóny a ďalších podmienok ubytovania) sú uvedené na internetovom portáli CK www.kiskatravel.sk/cz  

Pojem pobyt použitý na internetovom portáli CK, prezentačných stránkach UZ a v týchto všeobecných podmienkach predstavuje časové obdobie od začiatku do momentu ukončenia poskytovania ubytovacích služieb.

 

2.1.1. Prezentačné stránky jednotlivých ubytovacích zariadení obsahujú názov UZ, jeho polohu, popis zariadenia, služby zariadenia ktorých poskytnutie je zahrnuté v základnej cene ubytovania, ponuku ďalších služieb, ktorých poskytnutie si môže Klient nad rozsah služieb tvoriacich predmet dohody uzavretej s CK dohodnúť s Ubytovateľom (vlastníkom alebo prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia bezprostredne zabezpečujúcim ubytovacie služby a služby s ubytovaním spojené – ďalej Ubytovateľ), zľavy z dohodnutej ceny a podmienky ich poskytnutia, ďalšie poplatky spojené s ubytovaním nezahrnuté do základnej ceny ubytovania a ďalšie informácie umožňujúce Klientovi vybrať si z ponuky službu, ktorá bude čo najviac spĺňať jeho požiadavky.

2.2. Údaje uverejnené na prezentačných stránkach ubytovacích zariadení majú informačný charakter a zmluvou uzavretou medzi Klientom a CK môžu byť zmenené alebo potvrdené. 

 

3. ZAČIATOK A UKONČENIE POBYTU

3.1. Začiatok pobytu, ak nie je na informačnej stránke ubytovacieho zariadenia uvedené inak, je deň dohodnutý ako deň začiatku pobytu v čase od 14.00 do 19.00 hodiny.

Pri začatí pobytu sa Klient preukazuje dokladom totožnosti a ubytovacím poukazom. Na dohodnutý pobyt môže nastúpiť Klient, alebo osoba uvedená na ubytovacom poukaze a počet osôb v ubytovacom poukaze uvedený. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať viac osôb, ako je uvedené v ubytovacom poukaze.

3.2. Odchod Klienta, ak nie je na informačnej stránke ubytovacieho zariadenia, alebo v zmluve s CK uvedené inak, je najneskôr do 10.00 hodiny dňa dohodnutého ukončenia pobytu. 

 

4. OBJEDNÁVKA POBYTU

Pobyt v ubytovacom zariadení si môže Klient objednať rezerváciou objektu na webovom portáli CK www.kiskatravel.sk/cz alebo na partnerských stránkach, telefonicky alebo písomne na adrese sídla CK KISKATRAVEL, Karpatská ulica č. 15, 058 01 Poprad.

 

5. POTVRDENIE REZERVÁCIE

5.1. Na základe objednávky Klienta, najneskôr do jedného pracovného dňa od jej doručenia CK,  potvrdí CK Klientovi rezerváciu ním vybraného objektu; v rovnakej lehote CK zašle Klientovi oznámenie aj v prípade, ak nie je možné rezervovať Klientovi ním objednaný ubytovací objekt. Rezervácia objektu, prípadne oznámenie o nemožnosti rezervácie ubytovacieho objektu bude Klientovi oznámené rovnakým spôsobom ako bola CK zaslaná objednávka Klientom, ibaže by Klient požiadal o iný, ním určený spôsob korešpondencie a oznámil CK korešpondenčnú adresu.

5.2. Potvrdenie rezervácie je akceptom objednávky Klienta s odkladacou podmienkou zaplatenia preddavku ceny služby. Zaplatením dohodnutého preddavku ceny, a v prípade, ak zaplatenie preddavku ceny dohodnuté nie je, doručením potvrdenia rezervácie Klientovi, je medzi Klientom a CK uzavretá zmluva o poskytnutí služieb CK v zmluve uvedených.

5.3. Klient je povinný do 2 pracovných dní od doručenia mu potvrdenia rezervácie zaplatiť preddavok ceny pobytu.

5.4. V prípade, ak Klient v dohodnutej lehote, alebo lehote 2 pracovných dní po tom čo mu bolo doručené potvrdenie rezervácie, preddavok ceny služieb nezaplatí alebo nezaplatí v plnej výške, stáva sa potvrdenie rezervácie neúčinným, zmluva medzi Klientom a CK uzavretá nie je.

 

6. UBYTOVACÍ POUKAZ

6.1. Klient je povinný do 1 nasledujúceho pracovného dňa od doručenia potvrdenia rezervácie zaplatiť na účet CK preddavok ceny služby vo výške uvedenej v potvrdení rezervácie, spravidla vo výške

-    60% z celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby; zostatok ceny zaplatí Klient pri ubytovávaní priamo Ubytovateľovi, alebo vo výnimočných prípadoch

-    100% celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby.

Po pripísaní Klientom zaplateného preddavku ceny na účet CK doručí CK Klientovi ubytovací poukaz, ktorý je potvrdením o uzavretí zmluvy medzi Klientom a CK na služby v ňom uvedené.

6.2. Ubytovací poukaz CK  vystaví na meno Klienta, alebo na meno osoby, ktorú Klient určí ako osobu oprávnenú využívať dohodnuté služby – meno a potrebné údaje oprávnenej osoby Klient oznámi CK. Ubytovací pokaz obsahuje údaje presne určujúce rozsah služieb dohodnutých medzi Klientom a CK - spravidla obsahuje: Klient (oprávnená osoba), číslo rezervácie, kontakt na zástupcu CK, adresa objektu, kontakt na prenajímateľ, ubytovanie, stravovanie, počet dospelých osôb, počet detí, termín nástupu, termín odchodu, doplatok na mieste, poznámka, platba na mieste priamo ubytovateľovi, miesto a dátum vystavenia ubytovacieho poukazu.

6.3. Klient/osoba oprávnená má právo po predložení ubytovacieho poukazu Ubytovaľovi požadovať poskytnutie ubytovania a iných služieb v poukaze uvedených pre seba a ďalšie osoby, ktorých počet je v ubytovacom poukaze uvedený.

 

7. CENA

7.1. Základná cena pobytu je určená ako

- cena za osobu na deň, prípadne týždeň, pobyt alebo

- cena za celý ubytovací objekt za deň, prípadne týždeň, pobyt.

Dohodou medzi Klientom a CK je možné cenu stanoviť aj iným spôsobom.

7.2. Spôsob určenia ceny a jej výška, doplatky k cene a možné zľavy z ceny uvedené v prezentačných stránkach ubytovacích zariadení majú informačný charakter, záväznými sú ceny uvedené v zmluve medzi Klientom a CK.

7.3. V prezentačných stránkach ubytovacích zariadení je uvedené aké služby sú zahrnuté v základnej cene ubytovania; poskytnutie týchto služieb je Klient oprávnený v plnom rozsahu požadovať od Ubytovateľa a Ubytovateľ je povinný ich Klientovi poskytnúť.

7.4. Ak Ubytovateľ v prezentačných stránkach ubytovacieho zariadenia ponúka fakultatívne služby nezahrnuté do základnej ceny ubytovania, je ich poskytnutie predmetom dohody medzi Klientom a Ubytovateľom; v tomto zmluvnom vzťahu nemá CK postavenie zmluvnej strany.

 

8. DOPLATKY K CENE, ZĽAVY Z CENY

8.1 V prezentačných stránkach ubytovacích zariadení môže byť uvedené, aké ďalšie poplatky nezahrnuté do základnej ceny ubytovania je Klient povinný zaplatiť (kúpeľné poplatky, poplatky za ubytovanie len jednej osoby a pod.)
8.2 Klient je povinný na vyžiadanie KiskaTravel, zaplatiť  doplatok k základnej cene ubytovacích služieb:

  a/ poplatok vo výške 20,- € pri zmenách záväzne potvrdenej rezervácie
  b/ poplatok za kredit na využitie rôznych služieb v ubytovacom zariadení – poplatok pre CK je vo výške 10% z objednaného kreditu a bude odpočítaný z výšky kreditu.
  c/ poplatok za nadštandardné služby CK – ak si Klient vyžiada vypracovať viac ako tri ponuky ubytovania podľa požiadaviek Klienta, poplatok pre CK za každú ďalšiu vypracovanú ponuku môže byť až do výšky 20,- €

  8.3 Zmena termínu pobytu bez zaplatenia poplatku Klientom je možná len pri súčasnom splnení týchto podmienok:

   a/ CK bolo Klientom bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave Klienta znemožňujúcom mu využitie ubytovacieho zriadenia v pôvodne dohodnutom termíne,
   b/ bola dosiahnutá dohoda medzi Ubytovateľom a CK o bezplatnej zmene termínu.
   c/ alebo na základe dohody s CK

   8.4 Zľavy zo základnej ceny ubytovacích služieb sú informatívne uvedené v prezentačných stránkach ubytovacích zariadení, záväznými pre Klienta a CK sú v prípade, ak sú dohodnuté v zmluve. 

    a/ Zľavy nie je možné kombinovať.
    b/ Príspevok na palivo nie je možné poskytnúť ak sú pobyty hradené cez  zamestnanecké benefity (napr. Rekreačné poukazy, dovolenkové kupóny, relax kupón ...) Príspevok na palivo poskytujeme našim verným klientom, ktorí už cez našu CK niekedy v minulosti svoj pobyt zrealizovali. 
    c/ CK môže dohodnúť s Klientom aj iné zľavy z ceny než sú uvedené v prezentačných stránkach ubytovacích zariadení.

     

    9. PLATBY

    9.1. KiskaTravel zasiela klientovi  potvrdenie rezervácie a podklady k úhrade zálohy.  Klient by mal do 1 pracovného dňa od prijatia potvrdenia rezervácie zaplatiť na účet CK preddavok ceny služby vo výške uvedenej v potvrdení rezervácie, spravidla vo výške

    -    60% z celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby; zostatok ceny zaplatí Klient pri ubytovávaní sa priamo Ubytovateľovi, alebo

    -    alebo 100% celkovej ceny dohodnutej ubytovacej služby, v dvoch častiach, ak je celá suma hradená do cestovnej kancelárie.

    9.2. CK môže s Klientom dohodnúť zaplatenie preddavku ceny dohodnutej služby v inej výške, prípadne iným spôsobom, ak sú na to obojstranné dôvody.

    9.3. CK žiada Klientov o zaslanie potvrdenia o úhrade obsahujúceho meno Klienta a číslo rezervácie  mailom na mailovú adresu kiskatravel@kiskatravel.sk

    9.4. Spôsob platby

    9.4.2. Klienti z Českej republiky

    a) Domáci prevod - vkladom alebo prevodným príkazom na úhradu na náš účet v ČSOB Praha, vedený v CZK,
    číslo účtu 191221534/0300 (číslo účtu neobsahuje predčíslie)
    Variabilný symbol: 65 + číslo rezervácie

    b) prostredníctvom služby CardPay,    

    c) CK akceptuje poukážky typu  Benefitplus a GUSTO CZ. 


    d)  V prípade potreby na vyžiadanie vieme vystaviť faktúru za pobyt.

    9.4.3. Klienti z ostatných krajín
    a) Platba v EUR na náš účet:
    Číslo účtu - IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
    SWIFT: TATRSKBX
    Variabilný symbol: predčíslie 67 + číslo rezervácie
    Názov banky : Tatra banka, a.s. 
    Adresa banky: Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
    Názov účtu: Kiska Travel sro
    Adresa CK: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad

     

     

    10. STORNO POPLATKY ZA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

    Storno pobytu řešíme vždy individuálně s maximální snahou řešila storno ke spokojenosti klienta. Storno obvykle řešíme přesunutím pobytu na jiný termín nebo úplným zrušením pobytu bez stornopoplatků.

    Pokud to navzdory naší snaze někdy není možné, platí stornopodmínky, které jsou vždy uvedeny při vytvoření rezervace.

    10.1. Klient je povinen v případě odstoupení od smlouvy zaslat poptávku písemně emailem na kiskatravel@kiskatravel.sk, v opačném případě je klient povinen zaplatit pokutu ve výši ceny dohodnutého pobytu. Den oznámení odstoupení od smlouvy je den, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CK.
    O odstoupení od smlouvy může požádat pouze objednatel a musí být v ní uvedeno číslo rezervace.

    10.2. Storno podmínky uvedené u každé rezervací neplatí pro pobyty objednané pro skupiny. V tomto případě vždy platí individuální podmínky každého pronajímatele.

    10.3. V případě, že CK při zajišťování ubytovacích služeb pro Klienta vystupuje jako zprostředkovatel, smluvní sankce jsou uvedeny ve smlouvě mezi Klientem a ubytovatelé.

    10.4. Pokud je platba provedena prostřednictvím systému BENEFIT PLUS nebo proplacením zaměstnavatelem na FA, v tomto případě není možné vrátit platbu při stornování pobytu. A stornopoplatky uvedené u rezervací pobytu v tomto případě neplatí.

    Storno podmínky platné pro rezervace přijaté do termínu 14.2.2018:

    Storno pobytu řešíme vždy individuálně s maximální snahou řešila storno ke spokojenosti klienta. Storno obvykle řešíme přesunutím pobytu na jiný termín nebo úplným zrušením pobytu bez stornopoplatků. Pokud to navzdory naší snaze někdy není možné, platí tyto stornopodmínky.
    10.1. Klient je povinen zaplatit CK pokutu za odstoupení od smlouvy (dále storno poplatek) v případě, že klient od smlouvy odstoupí:

    -  v době 29 dnů před začátkem dohodnutého pobytu - storno poplatek ve výši 60% z celkové ceny pobytu


    10.2. Pokud při platbě za pobyt je celá částka hrazena předem v CK, je v případě odstoupení od smlouvy méně než 10 dní před nástupem na pobyt storno poplatek ve výši 100% celkové ceny pobytu, a to na základě požadavku ubytovacího zařízení

    10.3. Odstoupení od smlouvy je Klient povinen oznámit CK písemně, e-mailem nebo poštou, v opačném případě je Klient povinen zaplatit pokutu ve výši ceny dohodnutého pobytu. Den oznámení odstoupení od smlouvy je den, kdy bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CK.

    11. ZÁBEZPEKA - KAUCIA

    Klient zodpovedá Ubytovateľovi za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave, inak zodpovedá Ubytovateľovi za škody na ubytovacom zariadení spôsobené (úmyselne i z nedbanlivosti) ním i osobami, ktoré sa v ubytovacom zariadení, na základe Klientom uzavretej zmluvy s CK oprávnene, alebo s vedomím Klienta i neoprávnene v ubytovacom zariadení zdržiavali. Na zabezpečenie prípadnej náhrady škody spôsobenej Klientom na ubytovacom zariadení, ak je to v prezentačných stránkach ubytovacieho zariadenia uvedené, môže Ubytovateľ pri nástupe na ubytovanie požadovať od Klienta zaplatenie kaucie vo výške v  prezentačných stránkach uvedenej, inak vo výške 50,- €.

    Ak k poškodeniu ubytovacieho zariadenia nedôjde, je Ubytovateľ povinný pri skončení pobytu zaplatenú kauciu Klientovi vrátiť. Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má Ubytovateľ, ak sa s Klientom nedohodne inak, právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd.

     

    12. ZODPOVEDNOSŤ CK, ZODPOVEDNOSŤ KLIENTA

    12.1 V súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť cestovných kancelárií pri poskytovaní služieb, zodpovedá CK Klientovi za škody spôsobené mu porušením povinností vyplývajúcich CK z platných právnych predpisov, týchto Všeobecných podmienok poskytovania služieb CK KISKA TRAVEL, s.r.o. a zmluvy uzavretej medzi CK a Klientom.

    12.2. Cestovná kancelária nezodpovedá za škodu spôsobenú Klientovi odstúpením od zmluvy alebo porušením povinností vyplývajúcich jej zo zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok..., ak túto škodu nezavinila CK, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená

    a)    Klientom, alebo

    b)    treťou osobou, ktorá nie je spojená s CK alebo poskytovateľom služby, alebo

    c)    udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

    12.3. Klient zodpovedá CK za škodu spôsobenú jej porušením povinností vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, týchto Všeobecných podmienok poskytovania služieb CK KISKA TRAVEL, s.r.o. a zmluvy uzavretej medzi CK a Klientom.

    12.4. Za škodu spôsobenú Klientom alebo s ním ubytovanými osobami na ubytovacom zariadení zodpovedá Klient priamo majiteľovi ubytovacieho zariadenia.

    12.5. V prípade, ak CK sprostredkuje Klientovi služby podľa jeho požiadaviek a pokynov zodpovednosť voči Klientovi v plnom rozsahu znáša poskytovateľ služieb.

     

    13. REKLAMÁCIE

    13.1. V prípade, ak sa pri poskytovaní služieb dohodnutých s CK vyskytnú vedy, má Klient, v súlade s ustanovením § 741i Občianskeho zákonníka a Reklamačným poriadkom CK ,  právo na odstránenie vady. Zistenú vadu poskytovanej služby Klient bezodkladne uplatní u poskytovateľa služby - Ubytovateľa a súčasne telefonicky upovedomí CK (a v prípade momentálnej neprítomnosti aj Ubytovateľa) o zistenej vade na kontaktné telefónne číslo uvedené v ubytovacom poukaze.

    13.2. Zmluvní partneri CK – Ubytovatelia, sú povinní vady zistené Klientom bezodkladne odstrániť a zabezpečiť ďalšie bezvadné poskytovanie služieb. Súčasne sú povinní vyhotoviť písomný záznam o reklamácii vady, v ktorom bude uvedený popis vady Klientom vytýkanej, vyjadrenie Ubytovateľa, prípadne vyjadrenie ďalších osôb a bude podpísaný Klientom a Ubytovateľom. Zápis je potrebné doložiť dôkaznými prostriedkami vzťahujúcimi sa k vytýkaným nedostatkom (fotodokumentácia, videonahrávka a pod.). V prípade, ak by Ubytovateľ vyhotovenie zápisu odmietol, je Klient povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť CK.

    13.3. V prípade, ak vady poskytovanej služby Ubytovateľ bezodkladne neodstráni, je Klient oprávnený uplatniť svoje právo písomne v CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia poskytovania služby, inak právo zaniká.

    13.4. CK je povinná vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie CK.

    13.5. Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na túto žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania má spotrebiteľ  právo podať postupom upraveným zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v platnom znení, návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov -  Slovenskej obchodnej inšpekcii, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava – Ružinov. Podmienky a postup pre alternatívne riešenie sporu a vzor návrhu je uvedený na stránke www.soi.sk, v priečinku alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.


    14. PLATNOSŤ VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

    Všeobecné podmienky poskytovania služieb CK KISKA TRAVEL, s.r.o. boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi činnosť cestovných kancelárií pri poskytovaní služieb a preto po zmene týchto predpisov budú zmenené aj tieto Všeobecné podmienky; v prípade, ak by sa niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok dostali do rozporu s platnou právnou úpravou, činnosť CK sa riadi platnou právnou úpravou.

    15. KONTROLNY ORGÁN

          Činnosť poskytovateľa služieb tohto portálu podlieha dohľadu a kontrole:

          Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

          Obrancov mieru 6

          080 01 Prešov

          Tel.: 051/7721597

          Fax: 051/7721596    UPOZORNENIE

    On-line rezervačný systém i obsah webovej stránky CK www.kiskatravel.sk/cz sú duševným majetkom prevádzkovateľa - spoločnosti KISKA TRAVEL, s.r.o., Poprad; kopírovanie a rozširovani obsahu alebo časti obsahu tejto webovej stránky je možné len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.

    KISKA TRAVEL    e-mail Napište nám!×