Prihlásiť sa Registrujte sa Pre ubytovateľov
Môj výber

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti KISKA TRAVEL, s.r.o.

Poskytovateľ: KISKA TRAVEL, s.r.o., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 491 829, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 14758/P, v mene ktorej koná Ing. Eva Kisková, konateľka spoločnosti (ďalej len „Poskytovateľ“ )
Kontaktné údaje Poskytovateľa:

Tel. kontakt:            +421 905 500 507
                                 +421 903 407 407
Emailová adresa: kiskatravel@kiskatravel.sk

 

Núdzový kontakt v čase pobytu:  uvedený v ubytovacom poukaze klienta a v zmluve o zájazde.

Poskytovateľ za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinnosti v súvislosti s poskytovaním služieb a s tým spojenými osobami, ako zákazníkmi Poskytovateľa, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov s Poskytovateľom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok (ďalej len „VOP“).

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov

 1. „e – shop“ - znamená  elektronický obchod Poskytovateľa, ktorý je dostupný v sieti internet prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa kiskatravel@kiskatravel.sk, ktorého hlavnou funkciou je zobrazenie, výber a objednanie Služby Zákazníkom.
 2. Služba“ – znamená služba ponúkaná a poskytovaná zo strany Poskytovateľa Zákazníkom, ktorou je  Zájazd alebo ubytovacie služby v Ubytovacom zariadení a/alebo aj  iné služby cestovného ruchu.
 3. Zákazník“ - je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe Objednávky uzavrel s Poskytovateľom Zmluvu o zájazde alebo Zmluvu o poskytnutí ubytovania a iných služieb.. V prípade, ak Zákazník dohodol poskytnutie Služby v prospech tretej osoby, je nositeľom práv a povinností Zákazníka voči Poskytovateľovi a voči Ubytovateľovi osoba, ktorej meno je na pokyn Zákazníka uvedené v Ubytovacom poukaze, prípadne inom doklade oprávňujúcom využiť dohodnuté Služby Poskytovateľa. Zákazníkom je aj fyzická alebo právnická osoba, v prospech ktorej Poskytovateľ sprostredkoval poskytnutie Služieb ich poskytovateľom (napr. služby cestovného ruchu poskytované subjektami podnikajúcimi podľa osobitného predpisu, ktorých ubytovacie zariadenia sú zaradené do kategórií, kúpeľné pobyty a pod.).
 4. „Objednávka – je objednávkou Služby, ktorú je oprávnený Zákazník realizovať prostredníctvom osobitného formulára e-shopu na webovom portáli www.kiskatravel.sk alebo na partnerských stránkach, telefonicky alebo písomne na adrese Poskytovateľa.
 5. Rekreačný poukaz“ je osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu tak ako je definovaný v zákone č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu.
 6. Ubytovateľ“- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní alebo spravuje ubytovacie zariadenie, ktoré je predmetom Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb.
 7. Ubytovacie zariadenie“ – je zariadenie, ktoré vlastní alebo spravuje Ubytovateľ, ktoré za odplatu Ubytovateľ prenecháva Poskytovateľovi pre jeho ďalšie poskytnutie Zákazníkovi za účelom poskytovania Služieb .
 8.  „Ubytovací poukaz“ – je potvrdenie o uzavretí Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb medzi Zákazníkom a Poskytovateľom.
 9. Zákon o zájazdoch – je zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 10. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku - je zákon č. 102/2014  Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
 11. Trvanlivý nosič“ - prostriedok, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Poskytovateľovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, USB kľuč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.
 12. Predajné miesto“ - prevádzkareň alebo iný priestor, kde Poskytovateľ obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť
 13. Zájazd“ – je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu tak ako je definovaný v Zákone o zájazdoch
 14. Zmluva o zájazde“ – zmluva medzi Poskytovateľom ako cestovnou kanceláriou a Zákazníkom ako cestujúcim uzatvorená podľa Zákona o zájazdoch na základe, ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje obstarať pre Zákazníka za odplatu Zájazd .
 15. Zmluva o poskytnutí ubytovania a iných služieb“ - zmluva medzi Poskytovateľom ako  osobou poskytujúcou Služby a to najmä služby spočívajúci v poskytnutí ubytovania alebo ubytovania a stravy v Ubytovacom zariadení a Zákazníkom ako  ubytovanou osobou.
 16. Zmluva“ znamená Zmluva o zájazde alebo Zmluva o poskytnutí ubytovania a iných služieb

 

Článok II.

Informácie o Službách a uzatváranie Zmlúv

 

 1. Ponuka Služieb poskytovaných Poskytovateľom a informatívne základné ceny (ich výška závisí od ubytovacej sezóny a ďalších podmienok ubytovania) sú uvedené na internetovom portáli Poskytovateľa www.kiskatravel.sk.
 2. Prezentačné stránky jednotlivých Ubytovacích zariadení obsahujú názov Ubytovacieho zariadenia, jeho polohu, popis zariadenia, služby zariadenia ktorých poskytnutie je zahrnuté v základnej kúpnej cene Služby, ponuku ďalších služieb, ktorých poskytnutie si môže Zákazník nad rozsah Služieb tvoriacich predmet dohody uzavretej s Poskytovateľom dohodnúť s Ubytovateľom, zľavy z dohodnutej ceny Služieb a podmienky ich poskytnutia, ďalšie poplatky spojené so Službami nezahrnuté do základnej ceny Služby a ďalšie informácie umožňujúce Zákazníkovi vybrať si z ponuky Službu, podľa požiadaviek Zákazníka.
 3. Údaje uverejnené na prezentačných stránkach Ubytovacích zariadení majú informačný charakter a Zmluvou uzavretou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom môžu byť zmenené alebo potvrdené. 
 4. Začiatok poskytovania Služby, ak nie je na informačnej stránke Ubytovacieho zariadenia uvedené inak, je deň dohodnutý ako deň začiatku poskytovania Služby v čase od 14.00 do 19.00 hodiny. Pri začatí poskytovania Služby sa Zákazník preukazuje dokladom totožnosti a Ubytovacím poukazom. Na čerpanie dohodnutej Služby môže nastúpiť Zákazník, alebo osoba uvedená na Ubytovacom poukaze a spolu s ďalšími osobami v počte aký je uvedený v Ubytovacom poukaze. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať v Ubytovacom zariadení viac osôb, ako je uvedené v Ubytovacom poukaze.
 5. Odchod Zákazníka, ak nie je na informačnej stránke Ubytovacieho zariadenia, alebo v Zmluve s Poskytovateľom uvedené inak, je najneskôr do 10.00 hodiny dňa dohodnutého ukončenia čerpania Služby. 
 6. Zákazník má právo objednať Službu prostredníctvom Objednávky. 
 7. Na základe Objednávky Zákazníka, najneskôr do jedného pracovného dňa od jej doručenia Poskytovateľ,  potvrdí Zákazníkovi Objednávku Služby a teda Ubytovanie v Zákazníkom  vybranom Ubytovacieho zariadení alebo Zájazd; v rovnakej lehote Poskytovateľ zašle Zákazníkovi oznámenie aj v prípade, ak nie je možné rezervovať Zákazníkom objednané Ubytovacie zariadenie alebo poskytnúť Zájazd. Objednávka Ubytovacieho zariadenia, prípadne oznámenie o nemožnosti rezervácie resp. objednávky Ubytovacieho zariadenia bude Zákazníkovi oznámené rovnakým spôsobom ako bola Poskytovateľovi zaslaná objednávka Zákazníkom, ibaže by Zákazník požiadal o iný, ním určený spôsob korešpondencie a oznámil Poskytovateľovi korešpondenčnú adresu.
 8. Potvrdenie rezervácie predstavuje akceptáciu objednávky Klienta s odkladacou podmienkou, ktorou je zaplatenie preddavku resp. zálohy kúpnej ceny Služby. Zaplatením dohodnutého preddavku kúpnej ceny Služby, a v prípade, ak zaplatenie preddavku kúpnej ceny dohodnuté nie je, doručením potvrdenia rezervácie Zákazníkovi, je medzi Zákazníkom a Poskytovateľom uzavretá Zmluva o zájazde alebo Zmluva o poskytnutí ubytovania a iných služieb .
 9. Zákazník je povinný do 2 pracovných dní od doručenia potvrdenia rezervácie zaplatiť preddavok kúpnej ceny poskytovanej Služby.
 10. V prípade, ak Zákazník v dohodnutej lehote, alebo lehote 2 pracovných dní po tom čo mu bolo doručené potvrdenie rezervácie, preddavok kúpnej ceny Služieb nezaplatí alebo nezaplatí v plnej výške, stáva sa potvrdenie rezervácie neúčinným a Zmluva o zájazde alebo Zmluva o poskytnutí ubytovania a iných služieb medzi Zákazníkom a Poskytovateľom  nevzniká .
 11. Potvrdenie o prijatí Objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii Služby, ktorej poskytnutie je predmetom Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb, ďalej údaje o cene Služby, údaj o spôsobe a forme poskytnutia Služby, údaje o čase a mieste, kde má byť Služba poskytnutá, údaje o obmedzeniach dodania Služby a údaje o cene, podmienkach, údaje o Poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
 12. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po uzavretí Zmluvy o zájazde alebo Zmluve o poskytnutí ubytovania a iných služieb, najneskôr spolu s poskytnutím Služby, poskytnúť Zákazníkovi potvrdenie o uzavretí Zmluvy o zájazde alebo Zmluve o poskytnutí ubytovania a iných služieb na trvanlivom nosiči, ktoré musí obsahovať všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku, ak Poskytovateľ neposkytol tieto informácie Zákazníkovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím Zmluvy.
 13. Povinnosti Poskytovateľa podľa bodu 12 tohto článku sa nevzťahujú voči Zákazníkovi ktorým je Podnikateľom a objednáva Službu za účelom výkonu podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti. 

 

Článok III.

Cena Služby a platobné podmienky

 

 1. Zákazník je povinný zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu Služby dohodnutú v Zmluve o zájazde alebo Zmluve o poskytnutí ubytovania a iných služieb (ďalej len " „cena Služby“).
 2. Základná cena Služby je určená ako cena za osobu na deň, prípadne týždeň alebo cena za celé Ubytovacie zariadenie za deň, prípadne týždeň. Dohodou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom je možné cenu Služby stanoviť aj iným spôsobom.
 3. Spôsob určenia ceny Služby a jej výška, doplatky ku  cene Služby a možné zľavy z  ceny Služby sú uvedené v prezentačných stránkach Ubytovacích zariadeniach majú informačný charakter, záväznými sú ceny Služby uvedené v Zmluve o zájazde alebo Zmluve o poskytnutí ubytovania a iných služieb medzi Zákazníkom a Poskytovateľom.
 4. V prezentačných stránkach Ubytovacích zariadení je uvedené aké Služby sú zahrnuté v základnej cene prezentovanej Služby (napr. cena ubytovania); poskytnutie týchto služieb je Zákazník oprávnený v plnom rozsahu požadovať od Ubytovateľa a Ubytovateľ je povinný ich Zákazníkovi poskytnúť.
 5. Ak Ubytovateľ v prezentačných stránkach Ubytovacieho zariadenia ponúka fakultatívne Služby nezahrnuté do základnej ceny Služby, je ich poskytnutie predmetom dohody medzi Zákazníkom a Ubytovateľom; v tomto zmluvnom vzťahu nemá Poskytovateľ postavenie zmluvnej strany.
 6. V prezentačných stránkach Ubytovacích zariadení môže byť uvedené, aké ďalšie poplatky nezahrnuté do základnej ceny Služby je Zákazník povinný zaplatiť (rekreačný poplatok, poplatky za Služby len jednej osoby a pod.).
 7. Zmena termínu čerpania Služby bez zaplatenia poplatku Zákazníka je možná len pri súčasnom splnení týchto podmienok:

a)    Poskytovateľovi bolo Zákazníkom bez zbytočného odkladu doručené potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave Zákazníka znemožňujúcom mu využitie Služby najmä ubytovacieho zariadenia v pôvodne dohodnutom termíne alebo aj z iného vážneho dôvodu, ak súčasne

b)    bola dosiahnutá dohoda medzi Ubytovateľom a Poskytovateľom o bezplatnej zmene termínu alebo na základe dohody s Poskytovateľom. 

 1. Zľavy zo základnej ceny Služby sú informatívne uvedené v prezentačných stránkach ubytovacích zariadení, záväznými pre Zákazníka a Poskytovateľa sú v prípade, ak sú v dohodnuté v Zmluve.
 2. Zľavy nie je možné kombinovať. Príspevok na palivo nie je možné poskytnúť, ak sú Služby hradené cez zamestnanecké benefity (napr. rekreačná poukazy, dovolenkové kupóny a iné.) Príspevok na palivo poskytujeme Poskytovateľ verným Zákazníkom, ktorí už v minulosti Služby u Poskytovateľa čerpali. Poskytovateľ môže dohodnúť so Zákazníkom aj iné zľavy z  ceny Služby než sú uvedené v prezentačných stránkach Ubytovacích zariadení.
 3. Zákazník je povinný do 1 pracovného dňa od doručenia potvrdenia rezervácie zaplatiť na účet Poskytovateľa preddavok ceny Služby vo výške uvedenej v potvrdení rezervácie, spravidla vo výške:
 • 60 % z celkovej ceny Služby; zostatok ceny Služby zaplatí Zákazník pri poskytovaní Služby 30 dní pred nástupom na pobyt alebo
 • 100 % celkovej  ceny Služby.
 1. Poskytovateľ môže so Zákazníkom po vzájomnej dohode dohodnúť zaplatenie preddavku ceny dohodnutej Služby v inej výške, prípadne iným spôsobom..
 2. Zákazník je povinný Poskytovateľovi zaslať potvrdenie o úhrade obsahujúce meno Zákazníka a číslo rezervácie a to mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa.
 3. Spôsob platby:

Zákazníci zo Slovenskej republiky:

 • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
  IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
  BIC/ SWIFT: TATRSKBX
  Tatrabanka Poprad
  Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
 • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
  IBAN: SK84 0200 0000 0020 4538 8159
  BIC/ SWIFT: SUBASKBX
  VÚB Poprad
  Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
 • Vkladom alebo prevodným príkazom na číslo účtu:
  IBAN: SK21 0900 0000 0004 9431 1916
  BIC/ SWIFT: GIBASKBX
  Slovenská sporiteľňa Poprad
  Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
 • Poštovou poukážkou typu U:
  Adresát: KISKA TRAVEL, s.r.o.
  Prevádzka: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
  IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
  Variabilný symbol: predčíslie 61 + číslo rezervácie
 • Poskytovateľ  prijíma platby prostredníctvom služby:   
 • prostredníctvom služby CardPay,
 • Poskytovateľ akceptuje poukážky typu  Benefit Plus, UP Slovensko, Edenred e-ticket
 • platba formou rekreačného poukazu: 

 FAKTÚRA pre zamestnávateľa,    ,    ,        ,     

 

Zákazníci z Českej republiky:

 • Vkladom alebo prevodným príkazom na úhradu na náš účet v ČSOB Praha, vedený v CZK,
 • číslo účtu 191221534/0300
 • Variabilný symbol: predčíslie 65 + číslo rezervácie. 
 • V prípade potreby na vyžiadanie vieme vystaviť faktúru za poskytovanú Službu. 
 • Akceptujeme i poukážky a platby cez Beneft Plus a GUSTO CZ.

 

Zákazníci z ostatných krajín:

 • Platba v EUR na náš účet:
  Číslo účtu - IBAN: SK38 1100 0000 0026 2003 3355
  SWIFT: TATRSKBX
  Variabilný symbol: predčíslie 67 + číslo rezervácie
  Názov banky : Tatra banka, a.s. 
  Adresa banky: Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
  Názov účtu: Kiska Travel sro
  Adresa Poskytovateľa: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
 • prostredníctvom služby CardPay
 1. Podľa Zmluvy o zájazde sa môže cena Zájazdu zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady na jeho obstaranie a súčasne ak je to výslovne stanovené v Zmluve o zájazde, a v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím Zájazdu. Ak zvýšenie ceny Zájazdu presiahne 8 % ceny Zájazdu, Zákazník je oprávnený od Zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si Poskytovateľ vyhradí právo na zvýšenie ceny Zájazdu, Zákazník má nárok na zníženie ceny Zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady. Zákazník má v zmysle Zákona o zájazdoch právo na zníženie ceny Zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak Služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne.

 

Článok IV.

Zábezpeka – Kaucia a Storno poplatky

 

 1. Zákazník zodpovedá Ubytovateľovi za to, že po  úplnom poskytnutí  Služby (najmä od-ubytovaní z Ubytovacieho zariadenia) odovzdá Ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave, inak zodpovedá Ubytovateľovi za škody na Ubytovacom zariadení spôsobené (úmyselne i z nedbanlivosti) ním i osobami, ktoré sa v Ubytovacom zariadení, na základe Zákazníkom uzavretej Zmluvy s Poskytovateľom oprávnene, alebo s vedomím Zákazníka i neoprávnene v Ubytovacom zariadení zdržiavali. Na zabezpečenie náhrady škody prípadne spôsobenej Zákazníkom na Ubytovacom zariadení počas využívania Služieb, môže Ubytovateľ pri nástupe na do Ubytovacieho zariadenia požadovať od Zákazníka zloženie kaucie vo výške uvedenej v  prezentačných materiáloch k Ubytovaciemu zariadeniu ,ak neboli uvedené tak vo výške 50,- €.
 2. Ak po ukončení poskytovania Služieb k poškodeniu Ubytovacieho zariadenia nedôjde, je Ubytovateľ povinný pri ukončení poskytovania Služby (od-ubytovaní Zákazníka) zloženú kauciu Zákazníkovi vrátiť. Ak počas poskytovania Služby dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má Ubytovateľ, ak sa s Zákazníkom nedohodne inak, právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd.
 3. Storno Služieb sa zaväzuje Poskytovateľ riešiť vždy individuálne s maximálnou snahou vyhovieť spokojnosti Zákazníka. Storno Služieb obvykle rieši Poskytovateľ presunutím Služby na iný termín alebo úplným zrušením Služby bez storno poplatkov.
 4. Ak to napriek Poskytovateľovej snahe nie je možné požiadavku Zákazníka na storno Služieb vyriešiť spôsobom uvedeným v bode 3 tohto článku VOP, platia storno podmienky, ktoré sú vždy uvedené pri vytvorení konkrétnej rezervácie Služby.
 5. Storno podmienky Služieb objednaných pre skupiny sa riadia vždy individuálne dojednanými storno podmienky pri potvrdení rezervácie Služieb.
 6. V prípade, ak Poskytovateľ pri zabezpečovaní Služieb pre Zákazníka vystupuje výhradne len ako sprostredkovateľ Služieb, podmienky poskytnutia Služieb vrátane dojednaní o zmluvných sankciách sú uvedené v vždy v osobitnej zmluve medzi Zákazníkom a Ubytovateľom.
 7. Ak je platba za objednané Služby realizovaná prostredníctvom systému Rekreačných poukazov alebo Benefitných programov platia pre tieto prípady osobitné storno podmienky. Ak Zákazník žiada o storno Služby, ktorá je hradená  prostredníctvom Rekreačných poukazov pre Poskytovateľa a Zákazníka vyplývajú tieto povinnosti:

a)    finančné prostriedky uhradené prostredníctvom Rekreačných poukazov je Poskytovateľ povinný vrátiť v plnej výške do Rekreačnej,

b)   Zákazník je povinný uhradiť dodatočne storno poplatok vo výške uvedenej v storno podmienkach Služby  z vlastných finančných prostriedkov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. K základným právam Zákazníka patrí:

a)    právo na riadne poskytnutie Služieb;

b)    právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa poskytovaných a objednávaných Služieb, ktoré sú Poskytovateľovi známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa Poskytovateľ neskôr dozvedel, ak bola zaplatená cena Služby. Informačná povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá;

c)    právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb podľa podmienok uvedených v týchto VOP;

d)    právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa ustanovení uvedených v týchto VOP;

 1. K základným právam Zákazníka pri Zmluve o zájazde súčasne patrí:

a)     pred začatím poskytovania Zájazdu na základe Zmluvy o zájazde, môže Zákazník na trvanlivom nosiči oznámiť Poskytovateľovi, že Zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na Zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena Zákazníka je voči Poskytovateľovi účinná, ak bolo oznámenie o postúpení Zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené Poskytovateľovi v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím poskytovania Zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva Zákazníkom. Pôvodný Zákazník a nový Zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny Zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou Zákazníka a o ktorých ich Poskytovateľ informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa prvej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli Poskytovateľovi v dôsledku postúpenia Zmluvy o zájazde. Poskytovateľ je povinný novému Zákazníkovi preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia Zmluvy o zájazde.

b)    právo na kontakt na zástupcu Poskytovateľa, na ktorého sa Zákazník môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu poskytovania Zájazdu so žiadosťou o pomoc v prípade Zájazdu na základe Zmluvy o zájazde,.

 1. K základným povinnostiam Zákazníka patrí najmä:

a)    poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie poskytovaných a objednávaných Služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely Zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie Služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov Poskytovateľovi vznikla;

b)    zaplatiť cenu Služieb v plnom rozsahu za všetky objednané Služby a následne Poskytovateľovi preukázať zaplatenie ceny Služieb;

c)    v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne Služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko Poskytovateľovi;

d)    prevziať od Poskytovateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených Služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených;

e)    v prípade, ak Zákazník zistí nesprávnosť akýchkoľvek údajov je povinný o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa;

f)     pri čerpaní Služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými Poskytovateľom alebo jej zástupcami, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov Služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie Služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.);

g)    riadiť sa pokynmi priamych poskytovateľov Služieb, a dodržiavať stanovený program poskytovaných Služieb a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu Služby je Poskytovateľ oprávnený odoprieť Zákazníkovi ich poskytnutie, čím Zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité Služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny Služby;

h)    uhradiť škodu, ktorú spôsobil svojím konaním počas poskytovania Služby najmä v Ubytovacom zariadení alebo inej osobe;

i)     pri poskytnutí Služieb na základe Zmluvy o zájazde súčasne zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad plnoletej osoby počas celej doby poskytovania Služby, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

 

Práva a povinnosti Poskytovateľa:

 1. K základným povinnostiam Poskytovateľa patrí najmä:

a)    poskytnúť Zákazníkovi všetky potrebné informácia vyplývajúce zo Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb, týchto VOP a príslušných právnych predpisov           ;

b)    povinnosť mať uzatvorenú po celý čas poskytovania Služby na základe Zmluvy o zájazde zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku;

c)    povinnosť v dostatočnom časovom predstihu pred začatím poskytovania Zájazdu poskytnúť Zákazníkovi potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o plánovaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo miesta (ďalej aj „Pokyny na Služby“) a to ich zaslaním na adresu Zákazníka uvedenú v Zmluve.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Zákazníkovi Služby dohodnuté v Zmluve o zájazde alebo Zmluve o poskytnutí ubytovania a iných služieb v prípade, ak Zákazník riadne a včas neuhradí kúpnu cenu za dohodnuté Služby v lehote uvedenej v Zmluve resp. v súlade s podmienkami týchto VOP, prípadne ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany Poskytovateľa.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si Zákazník sám objedná u tretích osôb mimo zmluvného vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Poskytovateľ je pri poskytovaní Služby podľa Zmluvy o zájazde v súlade so Zákonom o zájazdoch chránený, ak ide o refundáciou platieb Zákazníka, v prípade ak je súčasťou Služby preprava, ak ide o zabezpečenie Zákazníkovej repatriácie, pre prípad, že sa Poskytovateľ dostane do úpadku.

 

Článok VI.

Zmena dohodnutých služieb pri Zmluve o zájazde

 

 1. Pred začiatkom čerpania Služieb na základe Zmluvy o zájazde (pred začiatkom Zájazdu) platia nasledovné pravidlá:

a)    Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pred začatím poskytovania Zájazdu zmeniť podmienky Zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a Poskytovateľ bude informovať Zákazníka o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči. Za zanedbateľnú zmenu podmienok Zmluvy o zájazde sa považuje najmä zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena obsahu a rozsahu zabezpečovaných služieb z dôvodu bezpečnostných a hygienických opatrení.

b)    Ak je Poskytovateľ nútený podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch, alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo navrhuje zvýšiť cenu Služby o viac ako osem percent, navrhne Zákazníkovi ako cestujúcemu zmenu Zmluvy o zájazde. V takom prípade Poskytovateľ bezodkladne informuje Zákazníka jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

 •   navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu Zájazdu,
 •   práve Zákazníka navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
 •   skutočnosti, že ak Zákazník v primeranej lehote neprijme navrhované zmeny Zmluvy o zájazde, Zmluva o zájazde zanikne, a
 •   cene náhradnej Služby (náhradného Zájazdu) , ak je takáto náhradná Služba Zákazníkovi ponúknutá.

Ak Zákazník odstúpi od Zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného Zájazdu, Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi všetky platby uskutočnené Zákazníkom alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde.

Ak sa v dôsledku zmeny Zmluvy o zájazde podľa tohto ustanovenia VOP alebo prijatia náhradného Zájazdu sa má poskytnúť Zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, Zákazník má právo na primerané zníženie ceny Zájazdu.

 1. Počas Zájazdu :

a)    je Poskytovateľ  oprávnený vykonať operatívne zmeny služieb cestovného ruchu z ktorých Zájazd pozostáva, ak z objektívnych dôvodov, a to najmä zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré Poskytovateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný dohodnuté služby cestovného ruchu ktoré boli obsahom Zájazdu  zabezpečiť, pričom v takomto prípade je Poskytovateľ povinný:

 •   zabezpečiť náhradné   služby cestového ruchu  v rozsahu a kvalite rovnakej alebo vyššej ako bolo dohodnuté v Zmluve o zájazde, alebo
 •   nižšej služby cestovného ruchu nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu, alebo
 •   poskytnúť Zákazníkovi zľavu zo zaplatenej ceny Služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
 •   poskytnúť Zákazníkovi bezodkladne pomoc, alebo
 •   zabezpečiť iné práva podľa Zákona o zájazdoch.

b)    Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých Služieb, zapríčinených Zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom Služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany Poskytovateľa…).

 

Článok VII.

Zodpovednosť za poskytnutie Zájazdu a náhrada škody pri Zmluve o zájazde

 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za porušenie Zmluvy o zájazde, aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci poskytnutého Zájazdu (ďalej len „porušenie Zmluvy o zájazde“). Ak niektorá zo Služba nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, Zákonom o zájazdoch alebo inými osobitnými predpismi alebo ak nemá vlastnosti, ktoré Zákazníci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakávali, Zákazník je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jej poverenému zástupcovi.
 2. Poskytovateľ je povinný v primeranej lehote určenej Zákazníkom vykonať nápravu uvedením Služby do súladu so Zmluvou o zájazde,  Zákonom o zájazdoch alebo inými osobitnými právnymi predpismi alebo s dôvodným očakávaním Zákazníka, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí Poskytovateľovi neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých Služieb. Určenie lehoty nie je potrebné, ak Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem Zákazníka.
 3. Ak Poskytovateľ nevykoná nápravu podľa odseku 2, ponúkne Zákazníkovi náhradné Služby aj vtedy, ak návrat Zákazníka na miesto odchodu nie je zabezpečené podľa Zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné Služby musia byť

a)    rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre Zákazníka, alebo

b)   nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto Služieb.

 1. Zákazník môže odmietnuť náhradné Služby ponúknuté Poskytovateľom podľa odseku 3, tohto článku, ak náhradné Služby nie sú porovnateľné so Službami uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny za Služby nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných Služieb Zákazník  v súlade s prvou vetou tohto bodu odmietne alebo tieto náhradné Služby nemôže z objektívnych dôvodov prijať, Zákazník  pokračuje v užívaní Služieb, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 1 druhá veta tohto článku, a Poskytovateľ poskytne Zákazníkovi primeranú zľavu z ceny za Služby, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 1 druhá veta tohto článku.
 2. Ak Poskytovateľ nevykoná nápravu podľa odseku 2 tohto článku ani nezabezpečí Zákazníkovi náhradné Služby podľa odseku 3 tohto článku, Zákazník  má právo

a)    vykonať nápravu sám a požadovať od Poskytovateľa náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

b)   odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny za Služby, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

 1. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť v spolupráci so Zákazníkom písomný záznam a odovzdať Zákazníkovi kópiu tohto písomného záznamu, ak

a)    nevykoná nápravu podľa odseku 2 a odseku 3 písm. a) tohto článku,

b)   zabezpečí Zákazníkovi náhradné Služby podľa odseku 3 písm. b) tohto článku,

c)    Zákazník v súlade s odsekom 4 prvou vetou tohto článku náhradné Služby odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

d)   Zákazník  podľa odseku 5 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

 1. Zákazník  má právo uplatniť reklamáciu Služieb do dvoch rokov od skončenia poskytovania Služby, alebo ak sa Služba neuskutoční, odo dňa, keď sa mala Služba skončila podľa Zmluvy o zájazde. Ak je to možné, Zákazník  pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 6 tohto článku.
 2. . Ak Poskytovateľ nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil Zákazník , je povinný Zákazníkovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia Zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo Zákazníka požadovať náhradu škody.
 3. Ak je súčasťou Zájazdu aj preprava Zákazníka, Poskytovateľ v prípadoch podľa odseku 4 a odseku 5 písm. b) tohto článku zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre Zákazníka.
 4. Ak súčasťou Zájazdu je aj preprava a súčasne, ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat Zákazníka podľa Zmluvy o zájazde, Poskytovateľ uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného Zákazníka. Ak sú v osobitných predpisoch o právach Zákazníka platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat Zákazníka ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
 5. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 10 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bol Poskytovateľ o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.
 6. Ak súčasťou Zájazdu je aj preprava Poskytovateľ sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 10 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
 7. Zákazník má okrem práva na primeranú zľavu podľa ods. 3 písm. b), ods. 4 alebo ods.5 tohto článku aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá Poskytovateľ; náhradu škody poskytne Poskytovateľ Zákazníkovi bezodkladne.
 8. Poskytovateľ sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a)    Zákazníkom,

b)    treťou osobou, ktorá nie je Poskytovateľom Služieb poskytovaných v rámci Služieb, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

c)    neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

 1. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť Poskytovateľ v rámci Služby poskytovanej na základe Zmluvy o zájazde, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na Poskytovateľa. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť Poskytovateľ Služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na Poskytovateľa.
 2. Okrem skutočností podľa odseku 14 tohto článku je v Zmluve o zájazde možné obmedziť náhradu škody, ktorú má uhradiť Poskytovateľ, len ak sa toto obmedzenie nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti a ak náhrada škody nepredstavuje menej ako trojnásobok celkovej ceny Služby.
 3. Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa tohto zákona nemá vplyv na práva Poskytovateľoch podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.

 

Článok VIII.

Odstúpenie od Zmluvy

 

Odstúpenie od Zmluvy o zájazde

 

A) Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy o zájazde:

 1. Poskytovateľ môže pred začatím poskytovania Služby odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu Zákazníkovi spôsobenú týmto odstúpením, z dôvodu ak počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy o zájazde a Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote určenej v Zmluve o zájazde, najneskôr však

a)    20 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

b)   7 dní pred začatím Zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

c)    48 hodín pred začatím Zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni.

 1. Poskytovateľ môže pred začatím poskytovania Služby odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu Zákazníkovi spôsobenú týmto odstúpením, z dôvodu ak neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia Poskytovateľovi plniť Zmluvu o zájazde a Poskytovateľ oznámi Zákazníkovi odstúpenie od Zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím Zájazdu.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde, ak Zákazník si napriek písomnej výzve Poskytovateľa nesplní svoju zmluvnú povinnosti a neuhradí riadne a včas kúpnu cenu Služby podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o zájazde.
 3. Pri odstúpení od Zmluvy o zájazde Poskytovateľom z dôvodov uvedených v tomto článku je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde.

 

B) Právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy o zájazde:

 1. Pri Zmluve o zájazde uzatvorenej mimo Predajného miesta je Zákazník ako cestujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o zájazde. Oprávnenie Zákazníka ako cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na Zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorením Zmluvy o zájazde a vylúčenia práva Zákazníka ako cestujúceho odstúpiť od Zmluvy o zájazde podľa prvej vety.
 2. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z  ceny Služby, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde v prípade, ak Poskytovateľ nevykoná nápravu podľa článku VIII. ods. 2 týchto VOP ani nezabezpečí Zákazníkovi náhradné Služby podľa článku VIII. ods. 3 týchto VOP.
 3. V prípade, ak zvýšenie  ceny Zájazdu  presiahne 8 % ceny Zájazdu, Zákazník je oprávnený od Zmluvy o zájazde odstúpiť podľa podmienok uvedených v článku IV. bod 15 týchto VOP.
 4. Právo Zákazníka odstúpiť od Zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím poskytovania Služby súčasne so zaplatením odstupného dohodnutého v Zmluve o zájazde.
 5. Uhradenie poistného za sprostredkovanie komplexného cestovného poistenia sa nezapočítava do základu pre výpočet odstupného a Zákazník nemá právo na jeho vrátenie, pokiaľ sa s poisťovateľom nedohodne inak.
 6. Zákazník je oprávnený od Zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov Služieb s výnimkou ceny Zájazdu..
 7. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začatím poskytovania Služby bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie Služby alebo prepravu Zákazníka do cieľového miesta.
 8. Ak po začatí poskytovania Služby nie je možné niektoré podstatné prvky Služieb poskytnúť v súlade so Zmluvou o zájazde, je Poskytovateľ povinný Zákazníkovi ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak Služby nie sú poskytnuté v súlade so Zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a Poskytovateľ nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona o zájazdoch.
 9. V prípade žiadosti Zákazníka o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej Zmluvy o zájazde na nové podmienky, ak takúto zmenu je Poskytovateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od Zmluvy o zájazde, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odpočítať odstupné prípadne svoj nárok na náhradu škody o zloženej zálohy alebo zaplatenej ceny zájazdu.

 1. Pri odstúpení od Zmluvy o zájazde Zákazníkom z dôvodov uvedených v tomto článku je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy o zájazde alebo v súvislosti s ňou bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde.
 2. Ak je platba za cenu Zájazdu zrealizovaná prostredníctvom systému Rekreačných poukazov platia tieto povinnosti:

a)    Finančné prostriedky uhradené prostredníctvom Rekreačných poukazov je  Poskytovateľ povinný vrátiť v plnej výške do Rekreačnej.

b)    Zákazník je povinný uhradiť storno poplatok vyplývajúce z dohodnutých storno podmienok z vlastných finančných prostriedkov.

 

Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb  

C) Právo Poskytovateľa na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb:

 

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb výlučne len z objektívnych dôvodov, a to z dôvodu: nedostupnosti Služby, ktorá znemožnila realizáciu splnenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcu zo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb v prípade, ak bolo v elektronickom obchode pri konkrétnom druhu Služieb uvedených, že môže byť po jeho objednaní nedostupná, alebo z dôvodov vyššej moci, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od Poskytovateľa spravodlivo požadovať, že nie je schopný poskytnúť Službu Zákazníkovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkam alebo v prípade ak Zákazník v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb.
 2. Poskytovateľ je oprávnený využiť právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb z dôvodov podľa bodu 1 tohto článku bezodkladne od kedy sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.
 3. V prípade, ak Poskytovateľ využil právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb je momentom doručenia odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb táto zrušená a Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi všetky ním prijaté peňažné prostriedky, ktoré od Zákazníka za účelom poskytnutia vybranej Služby prijal.
 4. V prípade, ak na základe jednej objednávky bolo Zákazníkom objednaných viacero druhov Služieb vzťahuje sa právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb zo strany Poskytovateľa z dôvodov vymedzených v bode 1 týchto VOP len na tú Službu, ktorú v oznámení o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb označí Poskytovateľ. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný vrátiť Zákazníkovi alikvotnú časť kúpnej ceny zodpovedajúcej kúpnej cene Služby, ktorú Poskytovateľ Zákazníkovi z dôvodov uvedených v bode 1 nevie objektívne poskytnúť.
 5. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb v prípade keď Zákazník neuhradí cenu Služby podľa podmienok uvedených v článku IV. týchto VOP.

 

D) Právo Zákazníka na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb:

 

 1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb je povinný Zákazník zaslať Poskytovateľovi písomne formou doporučenej zásielky adresovanej Poskytovateľovi alebo písomne emailom na adresu Poskytovateľa , alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom Poskytovateľovi. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo zaslané Poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Zákazník ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb pred uplynutím dohodnutej doby; ujmu vzniknutú Poskytovateľovi predčasným zrušením Služby je objednávateľ povinný nahradiť, iba ak nemohol Poskytovateľ ujme zabrániť. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak je Zákazníkom podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb podľa § 759 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
 3. Právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb môže u Poskytovateľa uplatniť len Zákazník pričom musí uviesť aj číslo rezervácie resp. objednávky.
 4. Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb, ktorý mu dodal Poskytovateľ a ktorý je súčasne dostupný na stiahnutie na webovom sídle Poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb, to sa nevzťahuje na storno poplatky a odstupné ak v týchto VOP nie je uvedené inak.  
 6. Poskytovateľ je povinný vrátiť Zákazníkovi platby podľa bodu 4 tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Poskytovateľom na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 7. Ak je platba za cenu pobytu v Ubytovacom zariadení zrealizovaná prostredníctvom systému Rekreačných poukazov alebo Benefitných programov platia tieto povinnosti:

a)  Finančné prostriedky uhradené prostredníctvom Rekreačných poukazov alebo Benefitných programov je  Poskytovateľ povinný vrátiť v plnej výške do Rekreačnej alebo Benefitnej spoločnosti.

b)  Zákazník je povinný uhradiť storno poplatok vyplývajúce z dohodnutých storno podmienok z vlastných finančných prostriedkov.

 

Článok IX.

Ochrana pre prípad úpadku pri Zmluve o zájazde

 

 1. Poskytovateľ je v súlade so Zákonom o zájazdoch po celý čas poskytovania Služieb ktorými sú Zájazdy je povinný zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku v rozsahu a podľa podmienok uvedených v Zákone o zájazdoch.
 2. Zákazník, ktorý zaplatil Poskytovateľovi za služby cestovného ruchu, ktoré sú súčasťou Zájazdu, má právo na bezodkladné plnenie plynúce z ochrany pre prípad úpadku, ak Poskytovateľ z dôvodu svojho úpadku:

a)    nezabezpečí repatriáciu, ak je súčasťou Zájazdu,

b)   nevráti Zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za Zájazd, ak sa Zájazd  neuskutočnil,

c)    nevráti Zákazníkovi rozdiel medzi cenou Zájazdu zaplatenou Poskytovateľovi a čiastočne poskytnutou Službou, ak bola Služba poskytnutá len sčasti.

 1. Poskytovateľ si splnil svoju povinnosť zabezpečiť ochranu pre prípad úpadku. Poskytovateľ odovzdá Zákazníkovi dokumenty pri uzatváraní Zmluvy o zájazde, ktoré obsahujú informácie o ochrane pre prípad úpadku Poskytovateľa.

Cestovná kancelária je v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr  poistená proti úpadku poistnou zmluvou uzavretou s Generali Poisťovňou č. poistnej zmluvy 2408883926 .
Podmienky poistnej zmluvy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o obstarávaní zájazdu.  

 

 

Článok X.

Ubytovací poukaz

 

 1. Zákazník je povinný do 1 nasledujúceho pracovného dňa od doručenia potvrdenia rezervácie zaplatiť na účet Poskytovateľa preddavok ceny Služby vo výške uvedenej v potvrdení rezervácie, spravidla vo výške:
 • 60 % z celkovej ceny Služby; zostatok ceny Služby zaplatí Zákazník pri začiatku čerpania Služby priamo Ubytovateľovi, alebo vo výnimočných prípadoch
 • 100 % celkovej ceny dohodnutej Služby.

Po pripísaní Zákazníkom zaplateného preddavku ceny Služby na účet Poskytovateľa doručí Poskytovateľ Zákazníkovi ubytovací poukaz, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom na Služby v ňom uvedené. V Prípade Služby ktorou je Zájazd doručí Poskytovateľ súčasne

 1. Ubytovací poukaz Poskytovateľ  vystaví na meno Zákazníka, alebo na meno osoby, ktorú Zákazník určí ako osobu oprávnenú využívať dohodnuté Služby – meno a potrebné údaje oprávnenej osoby Zákazníka oznámi Poskytovateľovi. Ubytovací pokaz obsahuje údaje presne určujúce rozsah Služieb dohodnutých medzi Zákazníkom a Poskytovateľom - spravidla obsahuje: Zákazník (oprávnená osoba), číslo rezervácie, kontakt na zástupcu Poskytovateľa, adresa ubytovacieho zariadenia, kontakt na Ubytovateľa, ubytovanie, stravovanie, počet dospelých osôb, počet detí, termín nástupu, termín odchodu, doplatky na mieste, poznámka, platba na mieste priamo Ubytovateľovi, miesto a dátum vystavenia ubytovacieho poukazu.
 2. Zákazník/osoba oprávnená má právo po predložení Ubytovacieho poukazu Ubytovateľovi požadovať poskytnutie Služieb v poukaze uvedených pre seba a ďalšie osoby, ktorých počet je v Ubytovacom poukaze uvedený.

 

Článok XI.

Uplatnenie a vybavenia reklamácií a reklamačný poriadok

 

 1. V prípade, ak sa pri poskytnutí Služieb vyskytnú vady, má Zákazník v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a týmto článkom VOP v nadväznosti na ustanovenia čl. VII, XII  a XIV týchto VOP, právo na ich odstránenie.
 2. V prípade, ak na začiatku poskytovania Služby, najmä v prípadoch, ak je Zákazníkovi dané do užívania celé Ubytovacie zariadenie pri odovzdávaní Ubytovacieho zariadenia Zákazníkovi, zistí Zákazník nedostatky, ktoré pokladá za vadu ním objednanej Služby, je povinný okamžite na takéto vady upozorniť Ubytovateľa, prípadne jeho zástupcu a požadovať ich odstránenie. Ak Ubytovateľ, ani jeho zástupca nie sú pri preberaní Ubytovacieho zariadenia prítomní, zistené nedostatky je Zákazník povinný oznámiť  telefonicky na kontaktné číslo, ktoré je uvedené v Ubytovacom poukaze a súčasne ich oznámiť na telefónne číslo Poskytovateľa.. 
 3. Zákazník je oprávnený účinne uplatniť reklamáciu poskytnutej Služby vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí ubytovania a iných služieb, ihneď bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvedel o skutočnosti zakladajúcej jeho nárok na jej uplatnenie, pri Zmluve o zájazde sa postupuje podľa čl. VII ods. 7 týchto VOP a zároveň je oprávnený podať sťažnosť alebo iný podnet na postup Poskytovateľa vo vzťahu k službám poskytovaným Poskytovateľom, a to:

a)    písomne na adrese Poskytovateľa,

b)    prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese Poskytovateľa,

c)    telefonicky na telefónnom čísle Poskytovateľa,

d)    osobne v sídle Poskytovateľa.

Nedostatky zistené Zákazníkom v priebehu poskytovania Služby, prípadne nedostatky, ktoré sa v priebehu poskytovania Služby objavia, Poskytovateľ Zákazníkovi odporúča čo najskôr oznámiť Ubytovateľovi i Poskytovateľovi telefonicky na kontaktné čísla uvedené v ubytovacom poukaze a to z dôvodu, možnosti rýchleho vybavenia reklamácie.

 1. Z podanej reklamácie musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka a čo sa ňou sleduje. V podanej reklamácii je potrebné opísať najmä skutočnosti presne identifikujúce reklamovanú Službu jej časť alebo iný nedostatok. Zákazník je povinný predložiť spolu s podanou reklamáciou zároveň všetky doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej Služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti. V prípade, že reklamácia neobsahuje požadované náležitosti, je Poskytovateľ oprávnený vyzvať Zákazníka telefonicky alebo písomne na upresnenie reklamovaného nároku alebo na doplnenie požadovaných dokladov. V prípade, že Zákazník reklamovaný nárok neupresní, alebo nedoloží doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej Služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, Poskytovateľ bude pri vybavovaní reklamácie vychádzať z dostupných informácií a podkladov.
 2. V prípade osobne podanej reklamácie je Poskytovateľ povinný vyhotoviť  potvrdenie.. V prípade, ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Zákazníkovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 3. Po uplatnení reklamácie zo strany Zákazníka je Poskytovateľ povinný poučiť Zákazníka o jeho nasledujúcich právach:

a)     Zákazník má právo, aby bola jeho reklamácie vybavená niektorým zo spôsobov ustanoveným zákonom a to bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie  , za zákonné vybavenie reklamácie sa považuje:

-         bezodkladné riadne poskytnutie Služby (t.j. poskytnutie služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi),

-         dohoda o zrušení poskytnutej Služby a vyporiadanie všetkých záväzkov,

-         poskytnutie primeranej kompenzácie zo strany Poskytovateľa  za vadné poskytnutie Služby,

-         odôvodnené zamietnutie;

b)    Zákazník má právo požadovať od Poskytovateľa, aby:

-        poskytoval Služby v bežnej kvalite,

-   poskytoval Služby za dohodnuté ceny,

-   vo vzťahu k Zákazníkovi dodržiaval zásadu rovnakého zaobchádzania,

-   neukladal Zákazníkovi povinnosť bez právneho dôvodu,

-   neupieral Zákazníkovi jeho práva,

-   nekonal v rozpore s dobrými mravmi

-  vo vzťahu k Zájazdu s vadami poskytol aj ďalšie nároky, tak ako sú uvedené v čl. VII. v nadväznosti na Zákon o zájazdoch;

c)    Zákazník má právo určiť spôsob vybavenia reklamácie, najmä má právo požadovať, aby:

-         bola Služba poskytovaná zo strany Poskytovateľa poskytnutá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

-         bolo pochybenie pri poskytnutí Služby zo strany Poskytovateľa bezodkladne odstránené,

-         boli nesprávne vyrubené poplatky alebo iné odplatné plnenia primeraným spôsobom vykompenzované,

-         bola poskytnutá Zákazníkovi primeraná kompenzácia zo strany Poskytovateľa za vadné poskytnutie Služby

-       vo vzťahu k Zájazdu s vadami poskytol aj ďalšie nároky, tak ako sú uvedené v čl. VII. v nadväznosti na Zákon o zájazdoch,

d)    Zákazník má právo požadovať, aby Poskytovateľ  na základe rozhodnutia Zákazníka podľa pís. c) tohto bodu určil spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní do dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu poskytnutej Služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia;

e)    vybavením reklamácie nie je dotknuté právo Zákazníka na náhradu škody.

 1. O vybavení reklamácie rozhodne Poskytovateľ bezodkladne, ihneď v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o výsledku reklamácie bude Zákazník informovaný bez zbytočného odkladu písomne najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia  reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Zmluvy.

 

Článok XII.

Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Právne vzťahy Zmluvy a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Zákazník je cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
 3. Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik Zmluvy sa Zákazník a Poskytovateľ pokúsia prednostne riešiť dohodou jej zmluvných strán alebo aj mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou rozhodovaným súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.
 4. Ak Zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak, všetky nároky vyplývajúce zo z týchto VOP alebo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.

 

Článok XIII.

Doručovanie písomností

 

 1. Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami (e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.
 2. Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
 3. Písomnosti doručované Zákazníkovi sa považujú za doručené okamihom (i) kedy ich Zákazník obdrží, alebo (ii) okamihom kedy ich odmietne prevziať, alebo (iii) uplynutím 7 dňa po dni od kedy podľa údajov Predávajúceho dôjde do dispozičnej sféry vplyvu Zákazníka.
 4. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.

 

Článok XIV.

Alternatívne riešenie sporov

 

 1. V prípade, ak Zákazník nie je spokojný s vybavením svojej reklamácie má možnosť obrátiť sa na všeobecný súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu so sídlom: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.
 2. Spotrebiteľská legislatíva sa snaží vzniku súdnych sporov predchádzať. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých predpisov priniesol nové možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s Poskytovateľom rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi.
 3. Orgánom alternatívneho riešenia sporu je aj Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99  Bratislava.
 4. V rámci predmetného inštitútu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len aj len ako „ARS“) má Zákazník právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu v prípade, že nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva. Ak na túto žiadosť Poskytovateľ do 30 dní od dňa odoslania neodpovie alebo na ňu odpovie zamietavo, Zákazník sa môže s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) obrátiť na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt“); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Pred samotným alternatívnym riešením sporu by teda mala predchádzať snaha Zákazníka vyriešiť svoj spor s Poskytovateľom priamou komunikáciou, až následne bude možné pristúpiť k alternatívnemu riešeniu. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené spor alternatívne vyriešiť je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Zákazník. Na ustanovenia Zmluvy, ktoré zaväzujú Zákazníka podať návrh na vopred určený subjekt alternatívneho riešenia sporov, sa neprihliada.
 5. Subjekt po preskúmaní návrhu zistí, či môže začať alternatívne konanie alebo návrh odmietne. K odmietnutiu subjekt pristúpi, ak:

a)    Zákazník podá neúplnú žiadosť, 

b)    subjekt ARS nie je príslušný riešiť spor alebo ide o druh sporu, ktorý oprávnená právnická osoba nemá zapísaný v zozname, 

c)    vo veci, ktorej sa návrh týka, bolo skôr začaté ARS pred iným subjektom ARS, 

d)    vo veci už rozhodol súd alebo rozhodcovský súd,

e)    vo veci bola uzavretá dohoda o mediácii, 

f)     ide o neopodstatnený alebo anonymný návrh.

 1. Okrem toho môže subjekt návrh odmietnuť ak, sa týka sporu nižšej hodnoty ako 20 eur a samostatným dôvodom na odmietnutie môže byť aj nemožnosť riešenia sporu z dôvodu, že by subjekt ARS musel vyvinúť neprimerané úsilie, napríklad právne náročné prípady, ktoré si vyžadujú náročné dokazovanie, ktoré svojou povahou spadajú do rozhodovacej právomoci súdov. O odmietnutí návrhu je subjekt povinný Zákazníka informovať.
 2. Z uvedeného vyplýva, že hlavným cieľom alternatívneho konania je nájsť kompromisné riešenie pre zúčastnené strany a dopomôcť im k uzavretiu súkromnoprávnej dohody a predchádzať tak prípadnému súdnemu sporu a zvyšovaniu nákladov. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok tohto konania je pre strany sporu záväzná, pričom možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým nie je dotknutá.
 3. V prípade, že nie je možné dosiahnuť výsledok alternatívneho konania vo forme uzavretia dohody a subjekt nadobudne, dôvodné podozrenie, že konaním alebo opomenutím Poskytovateľa boli porušené práva Zákazníka, ukončí konanie vydaním odôvodneného stanoviska, voči ktorému nie je možné podať opravný prostriedok.
 4. Počas alternatívneho konania môže dôjsť k odloženiu návrhu, ak:

a)    začal vo veci konať skôr konať iný orgán, 

b)   vo veci sa už právoplatne rozhodlo pred všeobecným alebo rozhodcovským súdom, 

c)    strany sporu neposkytujú potrebnú súčinnosť, 

d)   Zákazník sa rozhodol ukončiť svoju účasť v konaní, 

e)    vec nie je možné postúpiť inému subjektu z dôvodu porušenia zásady nezaujatosti všetkých osôb poverených vedením subjektu v rámci dotknutého subjektu a strany sporu súčasne nevyjadrili písomný súhlas s pokračovaním subjektu týmito osobami.

 1. Zákazník môže podať návrh na začatie konania aj prostredníctvom online platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 2. Ustanovenia tohto článku VOP sa nevzťahujú voči Zákazníkovi, ktorým je podnikateľom a poskytuje Služby za účelom výkonu podnikateľskej, alebo inej zárobkovej činnosti.

 

Článok XV.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri Zájazdoch zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v prípade ak je Zákazníkom Spotrebiteľ. V prípade, ak je Zákazníkom Podnikateľ, tak sa na právne vzťahy medzi Zákazníkom ktorým je Podnikateľ a Predávajúcim aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Orgán dozoru v prípade právnych vzťahov so Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom sú príslušné orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 alebo Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Prešove pre Prešovský kraj, so sídlom: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor výkonu dozoru Telefón: 051/7721597 (ďalej len „SOI“).
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka avšak s právnymi účinkami len do budúcna (ďalej len „Zmena VOP“). V prípade Zmeny VOP sa riadia právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom časovou verziou (znením) VOP, ktoré bola platná a účinná v momente odoslania objednávky Zákazníka a táto časová verzia (znenie) VOP je naďalej prístupné na internetovej stránke Poskytovateľa.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok.
 5. Tieto VOP a reklamačný poriadok sú k dispozícií sú zverejnené na webovom sídle Poskytovateľa: www.kiskatravel.sk.
 6. V prípade, ak by niektoré z ustanovení týchto VOP bolo ale sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.5. 2022.


e-mail Napíšte nám!×