Prihlásiť sa Registrujte sa Pre ubytovateľov
Môj výber

Ochrana osobných údajov

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 13, ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Názov informačného systému (ďalej: „IS“): Internetový portál na predaj pobytov www.kiskatravel.sk

Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému na základe § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) v súlade s článkom 6 ods.1 písm. b) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 (ďalej „nariadenie“)

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb – klientov v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona sa vykonáva za účelom identifikácie klienta a zavedenia a plnenia predzmluvných a zmluvných vzťahov – rezervácie objednaného pobytu.

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pre zasielania ponúk na ubytovanie klientovi sa vykonáva na základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods.1 písm. f) nariadenia.

Zoznam spracovávaných osobných údajov:

  • meno, priezvisko, titul, štát, mesto, emailová adresa, číslo telefónu.

Osobné údaje sa poskytujú tretím osobám, len v súlade s osobitnými zákonmi, najmä však nasledujúcim orgánom a inštitúciám:

  • príslušný súd (občiansky súdny poriadok),
  • sprostredkovateľ na základe zmluvy podľa § 34 zákona

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje druhá hlava zákona č. 18/ 2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • sprístupnenie evidencie príslušného informačného systému prevádzkovateľa, kde je podrobne uvedený účel spracovávania, právny základ a zoznam osobných údajov.

Komunikácia portálu

Internetový portál komunikuje so svojimi klientmi prostredníctvom emailov. Táto komunikácia zahŕňa správy o novinkách na portáli na základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods.1 písm. f) nariadenia. Ak si užívateľ nepraje zasielať informačné správy môže sa od zasielania takýchto správ odhlásiť priamo z prijatého emailu alebo tak môže požiadať na adrese kiskatravel@kiskatravel.sk  alebo zodpovednaosoba@kiskatravel.sk

Vymazanie údajov z databázy

Každý klient má možnosť zrušiť svoju registráciu, resp. požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy portálu. Žiadosť musí byť zaslaná na adresu prevádzkovateľa písomnou formou alebo emailom na zodpovednaosoba@kiskatravel.sk . Po obdržaní žiadosti, budú klientove údaje vymazané o čom bude písomnou formou upovedomený do 30 dní od doručenia žiadosti.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Internetový portál si vyhradzuje právo zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov, ak nastane potreba úpravy tejto ochrany. O prípadných zmenách bude informovať všetkých klientov na svojej webovej stránke.

 e-mail Napíšte nám!×