Prihlásiť sa Registrujte sa Pre ubytovateľov
Môj výber

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:

Obchodné meno: KISKA TRAVEL, s.r.o.
Sídlo: Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
IČO: 36 491 829
DIČ: 2021816390
IČ DPH: SK2021816390
zapis: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 14758/P

Kontaktné údaje:
e-mail: kiskatravel@kiskatravel.sk
telefonický kontakt: +421 905 500 507
poštová adresa: Cestovná kancelária Kiska Travel s.r.o., Karpatská 3256 / 15, 058 01 Poprad, Slovensko

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR)“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov spoločnosťou KISKA TRAVEL, s.r.o., ktorá je v zmysle Nariadenia prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov nebola vymenovaná, nakoľko nám táto povinnosť nevyplýva z Nariadenia.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov nebola vymenovaná, nakoľko nám táto povinnosť nevyplýva z Nariadenia.

Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste naším klientom/potenciálnym klientom

Bližšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, ak ste zástupcom alebo kontaktnou osobou nášho obchodného partnera (dodávateľa služieb) alebo ak ste ako fyzická osoba – podnikateľ naším obchodným partnerom (dodávateľom služieb)

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov pre návštevníkov našej webovej stránkya našich profilov na sociálnych sieťach

Bližšie informácie o Vašich právach v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov

Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie Vašich osobných údajove-mail Napíšte nám!×